เกี่ยวกับงาน ECaP และ CSEd

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความพร้อมของเด็กอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีคุณภาพในด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดอาชีพในอนาคต

วิทยากร บรรยายพิเศษ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

บรรยายพิเศษ: การเตรียมความพร้อมเด็ก Gen Alpha ในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร. ชนัตถ์ พูนเดช

การบรรยายพิเศษ :การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Gamification)

การเสวนา "การเตรียมความพร้อมเด็กในยุคดิจิทัลสู่ตลาดอาชีพ"

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

ผู้อำนวยการ สสวท.

สติยา ลังการ์พินธุ์

องค์การเอ็ดดูเคชั่น ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์

จรัล งามวิโรจน์เจริญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

การเสวนา "การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย"

ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อัญญมณี บุญซื่อ

นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย

ดร.กุศลิน มุสิกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

การเสวนา "สื่อดิจิทัลส่งเสริมหรือบั่นทอนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย "

ดร.ชนิพรรณ จาติกเสถียร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเสวนา "การนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน"

ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

ครูผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอน

Mini Workshop

โดยทีม Deschooling game 

วรุตม์ นิมิตยนต์

พีรัช ษรานุรักษ์

บรรยากาศงาน

[envira-gallery id=”172″]

ชมภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ที่นี่

สถานที่จัดงาน

ที่ตั้ง : 171 สุขุมวิทซอย 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร : (66)2 254 0444
แฟ็กซ์ : (66)2 254 4123

Scroll to top