บูธนิทรรศการ

บูธ DIAMONDS ผู้ช่วยครูในยุคดิจิทัล 

การนำความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มาสร้างผู้ช่วยครูในการสร้างข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน รวมไปถึงช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนของครู ช่วยให้ครูมีเวลาพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

บูธ InsKru & Vonder 

InsKru- แนะนำสื่อที่ใช้เป็นพื้นที่ให้ครูทั่วประเทศได้ร่วมกันสร้างและแบ่งปันเทคนิคการสอน การะจายไอเดียดี ๆ เรื่องราว วิธีการแก้ไขปัญหา และแรงบันดาลใจ รวมถึงแผนการสอนและสื่อต่าง ๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ


Vonder- นำเสนอวิธีการเรียนรูปแบบใหม่ที่เปรียบเสมือนการพูดคุยแชทกับเพื่อนที่เข้าใจผู้เรียนและสอนสิ่งใหม่ ๆ เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้นผ่าน pop-up quizzes ที่ใช้วัดความเข้าใจแนวคิดในแต่ละขั้นก่อนจะก้าวไปสู่บทเรียนถัดไปที่ยากขึ้น สร้างความสนใจให้ผู้เรียนมองว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกและสนใจเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น

บูธ Deschooling game จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ชิญชวนมาเล่นเกมกระดานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน และใช้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน (Game based learning)

บูธ สสวท.

นำสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ของสสวท. มาให้เรียนรู้ เช่น เกมกระดานวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึงสื่อเสริมต่าง ๆ ของ สสวท.

บูธจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้จากสำนักพิมพ์จุฬาฯ องค์การค้าของ สกสค. และบริษัทนานมีบุ๊คส์
Scroll to top